Lastenboek Woningen Blavier - Inplanting, funderingswerken en rioleringsstelsel

Eenmaal het bouwdossier startklaar is, kunnen de werken ter plaatse aangevat worden. Hierbij gebeurt eerst de inplanting van de woning en de voorbereiding van de bouwplaats. Daarna kunnen de grondwerken en funderingswerken beginnen.

INPLANTING

De exacte inplanting van het gebouw op de bouwgrond wordt bepaald op basis van het situatieplan van de architect en de aanwezige grenspalen. De aannemer zal hiervoor de hoeken uitzetten en de nodige hoogtepeilen aanduiden. Dit wordt gecontroleerd door de architect en indien nodig door een landmeter.

Indien de bouwvergunning dat oplegt, zal de bouwheer de ligging van het gebouw en de verschillende peilen door de bevoegde overheden laten controleren om zo aan de bouwvergunningsvoorwaarden te voldoen.

VOORBEREIDING  BOUWPLAATS

De bouwzone moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor vrachtwagens en vrij zijn van elke omheining, beplanting of enige andere hindernis voor een goed verloop van de werkzaamheden. Voor onze standaard prijsoffertes wordt uitgegaan van een vlakke bouwgrond (maximale helling van 5cm per meter), voldoende opslagplaats voor

de bouwmaterialen, met een normale draagkracht van minstens 1,5kg/cm² en een normale vochtigheidsgraad.

Indien er zich te slopen constructies bevinden in de bouwzone van de toekomstige woning, moeten zowel alle bovengrondse als ondergrondse constructies volledig verwijderd en afgevoerd worden voor de start van de werken van de nieuwe constructie. Voor een aaneengesloten bebouwing moeten de bestaande constructies  bouwrijp  zijn.

Op vraag van de klant kan er voor alle bijkomende werken zoals aanpassing van terreinhelling, verwijderen van lichte constructies, onderschoeiingswerken, …   een prijsofferte gemaakt worden.

Er wordt in een steenslagverharding voorzien voor toegang van zwaar rollend materieel tot de bouwplaats, dit over een lengte van maximaal 8 meter. Indien mogelijk wordt deze verharding meteen ter hoogte van de toekomstige oprit (garage) aangebracht.

Voor de uitvoering van de werken zorgt de bouwheer voor elektriciteit en water  op de werf. Indien gewenst kan de plaatsing van een werfkast voor de levering van elektriciteit mee opgenomen worden in de prijsofferte.

GRONDWERKEN

De grondwerken omvatten het uitgraven van de bouwput, de funderingssleuven en putten voor de rioleringstoestellen alsook het nivelleren van de grond.

Uitgraving van de bouwput en sleuven: de grondwerken worden uitgevoerd volgens de aanwijzingen op het uitvoeringsplan en/of ingenieursstudie. De uitgegraven   aarde zal ter plaatse op de door de aannemer aangeduide plaats opgeslagen worden. De afvoer van overtollige grond gebeurt niet standaard, maar kan indien gewenst mee opgenomen worden in de bouwprijs. De sleuven en de kokers voor de nutsaansluitingen kunnen tot op de grens van de kavel worden getrokken op eenvoudige vraag en op basis van een offerte na opstart van de werken.

Nivellering: na voltooiing van de werken wordt de grond genivelleerd over een omtrek van 5 meter rond het huis, met behulp van de grond die na de graafwerken werd opgeslagen. Wanneer de doorgangsruimte tussen het gebouw en de grens van het eigendom kleiner is dan 3 meter, zal de machine voor de nivellering moeten worden aangepast en wordt een meerkost hiervoor voorzien in de bouwprijs. Indien u hulp wenst bij de afvoer van overtollige aarde, het ophogen van het terrein, het aanbrengen van extra grond of het voorzien van de buizen voor de nutsleidingen, maken we daar graag een bijkomende offerte voor op. Na afval van de werken zal het inert (niet vervuilend) afval mogelijk dienen als ondergrond voor eventuele garageopritten. Op vraag kan een steenslaglaag in grind als afwerking opgenomen worden in de prijsofferte.

AARDING

De plaatsing van een aardingslus op de bodem van de bouwput gebeurt volgens het algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.). De aardingslus in gehard elektrolytisch koper, blank of verlood, wordt neergelegd op de bodem van de bouwput aan de buitenomtrek van het gebouw. De lus uit één stuk wordt op de grond gelegd en bedekt met aarde.

FUNDERINGSWERKEN

Voor de fundering wordt standaard gewerkt op basis van funderingssleuven, een kruipkelder en welfsels. Afhankelijk van de grondsondering en een eventuele

stabiliteitsstudie, of op vraag van de bouwheer, zijn andere types funderingen mogelijk en soms noodzakelijk.

Funderingssleuven: de funderingssleuven worden standaard uitgegraven tot een vorstvrije diepte van minstens 80 cm. Nadien worden funderingssleuven met een sectie van 60x30 cm gegoten in ongewapend beton van klasse C 25/30, dit op basis van een veronderstelde grondweerstand van minimaal 1,5 kg/cm².

Kruipruimte: na een droogtijd gaat men aan de slag met de onderbouw van de kruipruimte. De hoogte van het metselwerk bedraagt minimaal 0,60 m.  De kruipruimte wordt voorzien van een toegang met afmetingen 60/60, die wordt afgesloten met een gietijzeren deksel of te betegelen deksel mits prijsaanpassing. Indien het type fundering op kruipruimte gewijzigd dient te worden, wordt een extra prijsopgave opgemaakt op basis van het funderingsadvies van de stabiliteitsingenieur, dit volgens de niveaumeting en de sondering van de bouwgrond.

Welfsels: welfsels zijn elementen van gewapend beton van topkwaliteit, gestort  in bekistingen en getrild. Zodra het beton hard is, wordt het ontkist en kunnen de welfsels geplaatst worden op de dragende muren. De welfsels (basis 350 kg/m²) met indien nodig een druklaag (standaard al tot en met 4 cm met krimpnet), worden exactgedefinieerd / gekalibreerd door de fabrikant volgens de gangbare normen (onder voorbehoud van de studie van de fabrikant). Het onderste oppervlak van deze draagvloeren is ruw om een eventuele bepleistering te vergemakkelijken. Voor niet- bepleisterde ruimtes worden gladde welfsels voorzien.

Funderingsplaat: indien een funderingsplaat noodzakelijk is, wordt deze becijferd op basis van een stabiliteitsonderzoek. In een studie van de ingenieur worden de diverse uitvoeringsfasen exact beschreven evenals de wijze waarop het betonijzer moet worden gelegd.

Kelders: Een gegoten betonkelder kan indien gewenst opgenomen worden in de bouwprijs. De betonkelder wordt doorlopend ter plaatse gegoten op basis van de aanwijzingen van de stabiliteitsstudie.

ONDERGRONDS METSELWERK

Het ondergronds metselwerk wordt uitgevoerd in zware betonblokken (weerstand 100 kg/cm²), die in een mortelbed worden gelegd. De dikte van de zware betonblokken die voor het ondergronds metselwerk gebruikt worden, is conform het plan van de architect. Als algemene regel geldt:

 • dikte 34 cm: het metselwerk van buitenmuren in aanraking met de grond;
 • dikte 14, 19 of 29 cm: het metselwerk van dragende binnenmuren in kelder of kruipruimte;
 • dikte 9 cm: het metselwerk van niet-dragende muren in de kelders.

VOCHTISOLATIE

Om vochtproblemen in de woning te vermijden, wordt op diverse plaatsen in het metselwerk en de funderingen minstens voorzien in een folie die opstijgend vocht tegenhoudt en neerslag naar buiten brengt:

 • Boven op de funderingsmuren wordt op de volle dikte van de muren een waterdichte DIBA-polyethyleenfolie geplaatst.
 • Indien met een funderingsplaat gewerkt wordt, wordt een visqueen onder de plaat aangebracht.
 • Op de aanzet van de spouwmuren wordt eveneens een waterdichte DIBA- polyethyleenfolie in Z-plooi geplaatst. Dezelfde folie wordt ook gebruikt boven lateien, bijvoorbeeld bij raamopeningen, en overal waar risico op vochtdoordringing bestaat.

De uitvoering van de vochtisolatie wordt individueel per project geoptimaliseerd in overleg met de architect.

Bescherming van ondergronds metselwerk tegen vocht: alle funderingsmuren in aanraking met de grond worden beschermd door middel van een vochtwerende cementering of een cementering met twee lagen koolteer.

RIOLERING

Het rioleringssysteem met aparte afvoerleidingen zorgt voor een correcte afvoer van vervuild water, fecaal water (toiletwater) en overtollig regenwater. Sanitair afvalwater en fecaal water worden hierbij volledig gescheiden afgevoerd en dit tot aan de laatste toezichtskamer (tenzij gebruik gemaakt wordt van een saniclair of een mini-zuiveringsstation dat beide types afvalwater verwerkt). Het regenwater wordt eveneens apart afgevoerd via de regenwaterput.

Het rioleringsstelsel in onze standaard prijsofferte bevat steeds een regenwaterput van minimum 5.000 liter, met voorfi  er, toezichtskamer en hydrofoorgroep voor  de aansluiting van regenwater op de dubbele dienstkraan, het buitenkraantje en 2 WC’s. Bovendien wordt een infi  atiebedding voorzien met toezichtskamer en verspreider, alsook 3 extra toezichtskamers.

Het rioleringsnet wordt uitgevoerd in pvc-leidingen met een diameter van 110 mm. De hellingsgraad zorgt voor een goede afloop van het water tot aan de laatste inspectieput, die zich op een maximale afstand van 8 m t.o.v. de gevel bevindt.

Het rioleringsplan van de architect kan door de aannemer worden gewijzigd om het aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden.

De rioleringswerken omvatten:

 • de levering en plaatsing van de pvc-leidingen,
 • de levering en plaatsing van hulpstukken voor de pvc-leidingen,
 • de levering en plaatsing van inspectieputten met een deksel,
 • de levering en plaatsing van een reukafsluiter voor aansluiting op de riolering.

Betreffende de aansluiting op de openbare riolering is het altijd nuttig zich te informeren bij de betrokken instanties. Indien gewenst kan een bijkomende offerte voor de aansluiting tussen de reukafsluiter en de openbare riolering opgemaakt worden.

Inspectieputten: de inspectieputten laten toe om het rioleringsnet en de voorziene reservoirs te controleren. Alle inspectieputten worden uitgevoerd met een deksel dat later door de bouwheer gewijzigd kan worden naargelang van de buitenaanleg.

Afhankelijk van de lokale wetgeving en eventuele bijkomende keuzes van de bouwheer, kan het rioleringsstelsel uitgebreid worden. De nodige bijkomende reservoirs  (septische  put,  vetvanger,  mini-waterzuiveringsstation,  extra regenwatertank, …) kunnen opgenomen worden in de bouwprijs.

De uitvoering van deze posten omvat steeds:

 • de nodige graafwerken voor het plaatsen van het reservoir;
 • de levering en plaatsing van het reservoir;
 • de levering en plaatsing van pvc-leidingen om het reservoir op het rioleringsnet aan te sluiten;
 • in geval van een mini-waterzuiveringsstation: de levering en plaatsing van een luchtpomp bestemd voor de ventilatie van het mini- waterzuiveringsstation;
 • de levering en plaatsing van een inspectieput met deksel op de opening van het reservoir;
 • het heraanvullen van de grond.