Welke attesten en vergunningen moet de bouwheer voorleggen?

attest

De papierwinkel die komt kijken bij een nieuwbouwproject schrikt vele kandidaat-bouwers af. Vooraleer de eerste steen kan worden gelegd moet je immers al heel wat administratie doen en ook tijdens en na de werken volgen er nog een paar attesten. Maar uiteindelijk valt dat allemaal wel goed mee, en je architect en bouwfirma zorgen voor de nodige uitleg en begeleiding.

De verschillende attesten en vergunningen kunnen in twee groepen onderverdeeld worden: attesten die aangevraagd moeten worden voor de start van de werken en technische attesten die vereist zijn bij ter controle van de uitgevoerde werken.

Je papierwinkel netjes op orde voor het begin van de werken

Voordat de werken mogen starten, moet je een aantal vergunningen hebben en een aantal studies laten uitvoeren. JE kan dit allemaal zelf beheren, maar normaal gezien wordt je hierin bijgestaan door de architect en de sleutel-op-de-deur bouwfirma.

De stedenbouwkundige vergunning

Uiteraard heeft elk nieuwbouwproject een stedenbouwkundige vergunning nodig. Zonder bouwvergunning géén project. Je bent dan ook verplicht de bouwvergunning te respecteren, wat inhoud dat je alvast qua uiterlijk van de woning en qua structuur geen wijzigingen meer mag aanbrengen na de aanvraag van de bouwvergunning. De aanvraag zelf gebeurt bij de gemeente waar je gaat bouwen en de architect maakt dit voor jou in orde.

Samen met de vergunningsaanvraag worden ook een hele reeks andere formulieren ingediend op het vlak van overheidsstatistieken, reglementering rond hemelwater, … maar ook dit wordt door de architect voor jou in orde gemaakt.

EPB-regelgeving

Sinds 2006 moet elke nieuwbouw voldoen aan de geldende normen wat betreft de energieprestatie en het binnenklimaat. Er zijn eisen vastgelegd voor het K-peil, het E-peil, isolatie van de delen in contact met de buitenomgeving, de grond, ventilatie en oververhitting. De houder van de stedenbouwkundige vergunning is de aangifteplichtige. Hij of zij moet een EPB-verslaggever aanstellen. Maar ook hier geldt dat de aannemer en/of architect vaak een oplossing voorstellen of voorzien.

Een eerste verslag moet opgesteld worden voor de aanvang van de werken. Eenmaal je in de woning trekt, moet je nog een definitief eindverslag laten opstellen.

Rapport van de veiligheidscoördinator

Om ongevallen op de werf te voorkomen, moet je ook een veiligheidscoördinator aanstellen. Hij of zij ziet toe op de veiligheid voor en tijdens de bouw. De veiligheidscoördinator wordt aangesteld door de architect en vaak voorziet de aannemer dit ook in zijn offerte. Op het einde van de werken krijg je het postinterventiedossier waarin de belagrijke elementen van de uitgevoerde werken opgenomen worden. Dit dossier moet je bij een eventuele verkoop van je woning verplicht doorgeven aan de toekomstige koper.

Controles en attesten van de uitgevoerde werken

Tijdens de werken moeten een aantal zaken verplicht gecontroleerd en gecertificeerd worden. Het is over het algemeen het bedrijf die de specifieke werken uitvoert die ook voor de controle zorgt. Bij een nieuwbouwwoning komen typisch volgende attesten kijken:

  • Attest elektrische installatie: Dit attest is vereist voor de aansluiting op het elektriciteitsnet, voor verkoop of verhuur van de nieuwbouw. Het keuringsattest wordt afgeleverd door een erkende controleorganisatie en is 25 jaar geldig.
  • Attest gasinstallatie: Gelijk aan het attest voor elektrische installatie, maar dan voor aansluiting op het gasnet.
  • Attest water en riolering: Alvorens je woning op het water- en rioolnet kan worden aangesloten, dient de installatie te worden gekeurd.
  • Attest stookolietanks: Verplicht voor de plaatsing en verwijdering van stookolietanks. Wordt afgegeven door een erkende keuringsorganisatie en is 10 jaar geldig na controle.
  • Attest installatie zonnepanelen: Ook wie zonnepanelen laat installeren moet daarvoor een attest kunnen voorleggen van een erkende instantie. Het attest wordt bij de netbeheerder en de gewestelijke instanties aangevraagd.

Laat je alle werken uitvoeren door een sleutel-op-de-deur firma? dan hoef je je over deze attesten geen zorgen te maken, de bouwfirma zorgt ervoor dat alles in orde is.