Gebruiksvoorwaarden van de website

1. VOORWERP

1.1       HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE https://www.blavier.be VAN HET BEDRIJF Maisons Blavier IS ONDERWORPEN AAN DE VOORAFGAANDELIJKE AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN, ZOALS HIERONDER BEPAALD.

1.2       DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN (HIERNA DE ‘VOORWAARDEN’) REGELEN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE https://www.blavier.be, DE INHOUD (ZOALS TEKSTEN, INFORMATIE, SOFTWARE, AFBEELDINGEN OF FOTO’S) DIE HET BEDRIJF Maisons Blavier EN ZIJN FILIALEN (GEZAMENLIJK ‘Maisons Blavier’ GENOEMD) OP DE SITE TER BESCHIKKING STELLEN (GEZAMENLIJK HET ‘MATERIAAL’ GENOEMD), EVENALS DE DIENSTEN (‘DIENSTEN’) DIE DOOR Maisons Blavier HIERDOOR KUNNEN WORDEN GELEVERD.

1.3       DE SITE https://www.blavier.be, HET MATERIAAL EN DE DIENSTEN WORDEN HIERNA DE ‘WEBSITE’ OF DE ‘SITE’ OF https://www.blavier.be GENOEMD.

2. ALGEMEEN

2.1       Maisons Blavier NV (BLAVIER S.A.), KBO-nr. BE0454.187.078, met maatschappelijke zetel te 7, Rue Campagne du Moulin, 4470 Saint­Georges­Sur­Meuse, BELGIQUE (tel: +3243773387; mail: info@blavier.be) is eigenaar van de website.

2.2       De website is strikt voorbehouden voor uitsluitend persoonlijk en niet-commercieel gebruik door de gebruiker.

2.3       Het is ten strengste verboden de website te gebruiken voor enig ander doeleinde, voornamelijk voor hergebruik op een andere site die niet toebehoort aan Maisons Blavier of, over het algemeen, in een informaticaomgeving die niet toebehoort aan Maisons Blavier.

2.4       Bovendien, en over het algemeen, is het geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, wijzigen, openbaar tonen, openbaar uitvoeren of verspreiden van de website formeel verboden.

2.5       Elk ongeoorloofd gebruik van de website https://www.blavier.be is een schending van deze Voorwaarden en kan een schending van de wetten op het auteursrecht en de handelsmerken en van andere wetten, zoals de wetgeving inzake octrooien, zijn.

2.6       Maisons Blavier vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat de schending van de wetgeving inzake intellectuele eigendom (auteursrecht, merken, octrooien, …) niet alleen een burgerrechtelijke fout vormt waardoor de dader van de feiten kan worden blootgesteld aan het herstellen van de schade veroorzaakt aan Maisons Blavier, maar ook, in de meeste lidstaten van de OESO, als een strafrechtelijk beteugelde inbreuk beschouwd wordt.

2.7       Maisons Blavier hanteert een beleid waarbij een strafrechtelijke klacht wordt ingediend tegen degenen die zijn intellectuele eigendom schenden.

3. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

3.1       ‘Vertrouwelijke Informatie’ verwijst naar informatie of documenten die door de Website verzameld zijn. Niettemin omvatten de Vertrouwelijke Informatie niet, of zullen niet omvatten, naargelang het geval: de informatie of documenten die (i) algemeen en openbaar waren op de datum van openbaarmaking; (ii) algemeen en openbaar gekend worden na de datum van openbaarmaking, anders dan als gevolg van een daad of een nalatigheid vanwege de Partij die de informatie of documenten ontvangt; (iii) door de Partij die de informatie of documenten ontvangt wettelijk gekend waren vóór de verzending ervan door de Partij die de informatie of documenten openbaar maakt; (iv) door een van de Partijen wettelijk werden ontvangen van een derde, zonder dat deze derde zijn vertrouwelijkheidsverplichtingen heeft geschonden; of (v) autonoom op punt werden gesteld door de Partij die de informatie of documenten ontvangt.

 

4. BEPERKINGEN MET BETREKKNG TOT DE VERSPREIDING EN HET GEBRUIK

4.1       De Partij die de informatie ontvangt is niet gemachtigd om (i) de Vertrouwelijke Informatie mee te delen aan een derde, behalve indien dit schriftelijk toegelaten is; (ii) de Vertrouwelijke Informatie op eender welke manier te gebruiken, behalve als dit gebruik kadert in de tenuitvoerlegging van deze Gebruiksvoorwaarden; of (iii) de Vertrouwelijke Informatie ter beschikking te stellen van haar dochterondernemingen of elke vennootschap die ermee verbonden is of deel uitmaakt van haar groep volgens de Belgische wetten, haar werknemers, haar mandatarissen, haar consultants of haar leveranciers, met uitzondering van diegenen die een vertrouwelijkheidsovereenkomst hebben ondertekend die bepalingen bevat die vergelijkbaar zijn met die vervat in deze Gebruiksvoorwaarden en die over deze Vertrouwelijke Informatie moeten beschikken om deze Gebruiksvoorwaarden te eerbiedigen (de ‘Gemachtigde Bestemmelingen’).

4.2       Elke Partij is ten opzichte van de andere Partij aansprakelijk voor elke niet-naleving van de verplichtingen vervat in deze Gebruiksvoorwaarden door een van haar Gemachtigde Bestemmelingen. De Partij die de informatie ontvangt, zal voor de bescherming van de Vertrouwelijke Informatie meegedeeld door de andere Partij blijk geven van een zorgvuldigheidsniveau dat equivalent of vergelijkbaar is met het niveau dat van kracht is voor de bescherming van haar eigen informatie, met dien verstande dat de Partij die de informatie ontvangt minstens blijk zal moeten geven van ‘due diligence’.

4.3       Niettegenstaande elke andersluidende aanwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden kunnen de verspreidings- en gebruiksbeperkingen vervat in onderhavige voorwaarden de Partij die de informatie ontvangt het recht niet ontnemen of beperken (a) om producten en diensten te ontwerpen, te ontwikkelen, te kopen, te commercialiseren, te leveren of op elke andere manier te verwerken, en dit op autonome manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, die concurrentie vormen voor die van de Partij die de informatie meedeelt; of (b) om personeel aan te stellen voor welke opdracht ook.

4.4       De Partij die de informatie ontvangt, mag de Vertrouwelijke Informatie openbaar maken bij toepassing van een geldige gerechtelijke of ministeriële beslissing, op Gebruiksvoorwaarden dat ze de Partij die de informatie heeft meegedeeld vooraf op de hoogte brengt, vóór de verspreiding van de informatie, en op redelijke wijze samenwerkt met deze Partij zodat ze de kans heeft om een vertrouwelijke behandeling of elke andere vorm van bescherming te vragen.

 

5. VOORBEELDEN VAN UITDRUKKELIJK VERBODEN GEBRUIK

5.1       De gebruiker verbindt zich ertoe de Website https://www.blavier.be (met inbegrip van het Materiaal en de Diensten eventueel verkregen via de Site https://www.blavier.be) niet te gebruiken:

5.1.1       Op een manier die enige wet- of reglementaire tekst schendt, met inbegrip van de internationale verdragen; OF

5.1.2       Op een manier die op gelijk welke manier nadelig is voor de normale werking van de Site https://www.blavier.be, de servers of de netwerken die verbonden zijn met de Site; OF

5.1.3       Om een derde te controleren, te stalken of nadeel te berokkenen of de rechten van een derde te schenden; OF

5.1.4       Om zijn identiteit te verbergen of zich te laten doorgaan voor iemand anders.

5.2       Het gebruik van dataminingtools, robots of elke andere methode voor gegevensverzameling of -extractie op de Site https://www.blavier.be is eveneens formeel verboden, evenals elke vorm van computerpiraterij, zoals diefstal van paswoorden, het wijzigen van inhoud of ongeoorloofde toegang tot de computersystemen die de Site hosten.

6. PERSOONLIJKE GEGEVENS

6.1       De aandacht van de gebruiker wordt gevestigd op het feit dat hij gebruik maakt van de website en een catalogus aanvraagt of wanneer hij Maisons Blavier via de Site contacteert om producten of diensten te verkrijgen, Maisons Blavier persoonlijke gegevens over hem kan verzamelen.

Het gebruik van de persoonlijke gegevens van de gebruikers van de Site door Maisons Blavier wordt geregeld door het privacybeleid van Maisons Blavier dat integraal deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden.

7. ONTBINDING

7.1       De gebruiker kan eveneens te allen tijde het gebruik van de Site https://www.blavier.be stopzetten.

7.2       In geval van niet-naleving van een van deze voorwaarden behoudt Maisons Blavier zich het recht de gebruiker onmiddellijk te bevelen het Materiaal dat hij voordien heeft gedownload of afgedrukt, evenals kopieën ervan, moet vernietigen.

8. VERMINDERDE EN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

8.1       De website https://www.blavier.be wordt gratis aangeboden in zijn oorspronkelijke staat en met al zijn eventuele gebreken. De gebruiker erkent volledig kennis te hebben genomen van deze situatie en verklaart ze volledig te aanvaarden.

8.2       De gebruiker die gratis gebruik wens te maken van de Website erkent bijgevolg alle risico’s te dragen die horen bij het gebruik van de Site.

8.3       https://www.blavier.be geeft meer bepaald geen garanties voor wat de Site betreft, hetzij expliciet of impliciet.

8.4       Maisons Blavier garandeert meer bepaald niet dat de Website voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker (die het vrij staat zich te richten tot elke andere gelijkwaardige site), noch dat hij beschikbaar, up-to-date, beveiligd en vrij van gebreken is of dat het Materiaal geen schade berokkent aan de rechten van derden.

8.5       Maisons Blavier garandeert evenmin dat een eventueel gebrek noodzakelijkerwijs zal worden hersteld en biedt evenmin een garantie met betrekking tot de resultaten verkregen door het gebruik van de Website. Maisons Blavier wijst eveneens elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de betrouwbaarheid van het Materiaal op de Site.

8.6       Bovendien, overwegende dat de aansprakelijkheid van Maisons Blavier kan worden ingeroepen ondanks de volledige afwijzing van aansprakelijkheid vermeld in het voorgaande lid en zijn aanvaarding met kennis van zaken door de gebruiker, is volgende beperking van aansprakelijkheid van kracht.

8.7       Maisons Blavier zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor onrechtstreekse schade die voortvloeit uit een gebrek of fout die verband hout met de Websites.

8.8       Bovendien is de aansprakelijkheid van Maisons Blavier, om welke reden en voor welke schadepost ook, in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het forfaitaire bedrag van 20EUR.

9. WIJZIGINGEN EN/OF ONDERBREKING VAN HTTPS://WWW.BLAVIER.BE

9.1       Maisons Blavier behoudt zich het recht voor om de Website https://www.blavier.be te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of op te schorten.

10. GEBRUIKERSINZENDINGEN

10.1       Op bepaalde pagina’s van de Website https://www.blavier.be (bv. pagina’s van discussiefora) kan de gebruiker commentaar, informatie, gegevens, tekst, software, muziek, foto’s, afbeeldingen, video’s en ander materiaal (hierna ‘Gebruikersinzendingen’ of ‘Informatie’) plaatsen.

10.2       Wanneer de gebruiker Informatie inzendt, geeft hij Maisons Blavier een onherroepelijke, blijvende, overdraagbare, niet-exclusieve en wereldwijde licentie van 2 jaar:

10.2.1       Om de informatie (en wijzigingen achteraf) die hij in elk formaat en op elke bestaande of nadien ontwikkelde wijze heeft ingediend geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te verspreiden, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, openbaar uit te voeren of te tonen, evenals

10.2.2       Om de gebruikersinzending te gebruiken (en anderen toe te staan deze te gebruiken) op elke wijze en voor elk doel (inclusief maar niet beperkt tot commerciële doeleinden) dat Maisons Blavier naar eigen inzicht gepast acht (inclusief, zonder beperking, de opname van de Gebruikersinzending of een wijziging daaraan, geheel of gedeeltelijk, in enige technologie, product, of dienst).

10.3       De vergoeding voor deze licenties bestaat, voor elke exploitatiewijze, uit het recht op gratis gebruik van de Site dat door Maisons Blavier aan de gebruiker wordt toegekend. Maisons Blavier behoudt zich het recht voor om de Informatie te gebruiken voor reclame- en promotiedoeleinden. Maisons Blavier kan de Gebruikersinzendingen vooraf screenen of de pagina’s van de website https://www.blavier.be controleren, waard Gebruikersinzendingen worden ingediend, maar is hiertoe niet verplicht.

10.4       De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de Informatie die hij indient. Maisons Blavier is niet verplicht de Gebruikersinzendingen te hosten, weer te geven of te verspreiden op de Website https://www.blavier.be. Maisons Blavier kan deze informatie te allen tijde verwijderen of weigeren, om welke reden dan ook. Maisons Blavier is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of enige schade aan derden door Gebruikersinzendingen.

10.5       De gebruiker erkent en aanvaardt dat alle Informatie die hij indient wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en geen persoonlijke eigendom en dat het Maisons Blavier vrij staat om ze aan derden bekend te maken, met vanzelfsprekend inachtneming van de toepasselijke wetgeving op het vlak van de bescherming van de persoonlijke gegevens.

10.6       Door het inzenden van informatie verklaart en verzekert de gebruiker:

10.6.1       Dat hij minstens 18 of ten minste 13 jaar oud is; in dat laatste geval heeft hij de toestemming van zijn ouders om de Site te gebruiken.

10.6.2       Dat hij alle rechten op de Informatie heeft (inclusief rechten op de audio-, video- en digitale opnamematerialen) en dat hij er de rechten voor kan verlenen in overeenstemming met het vorige lid; de gebruiker doet overigens vrijwillig afstand van alle morele rechten die eventueel zijn verbonden aan de Informatie die hij meedeelt.

10.6.3       Dat de Informatie, naar zijn weten, niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend is.

10.6.4       Dat de Informatie geen wet overtreedt (met name de wetten op de consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, bedrieglijke reclame) of, over het algemeen, geen enkele inbreuk vormt op het recht van derden.

10.6.5       Dat de Informatie niet smadelijk is, niet aanzet tot haat, racisme, etnische of religieuze vooroordelen of niet gebaseerd is op andere onwettelijke vooroordelen; hij garandeert tevens dat de Informatie niet beledigend is, geen inbreuk vormt op de privacy van anderen en niet bedreigend of kwellend zijn voor enige persoon; hij garandeert tot slot dat de Informatie niet pornografisch of obsceen is.

10.6.6       Dat hij geen vergoeding of tegenprestatie zal vragen in ruil voor het inzenden van de Informatie, tenzij het recht om de Websites gratis en in overeenstemming met deze voorwaarden te gebruiken.

Dat de Informatie geen virussen, wormen, spyware, adware of andere mogelijk schadelijke programma’s of bestanden noch, over het algemeen, de minste onwettige of voor anderen schadelijke inhoud bevat.

11. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN EN AANMAAK VAN LINKS NAAR WEBSITES

11.1       De links op de Website https://www.blavier.be naar websites van derden worden louter informatief aangeboden en zonder de minste garantie. Maisons Blavier is niet verplicht de inhoud van sites van derden te controleren en is er niet verantwoordelijk voor. De toegang tot sites van derden valt volledig en alleen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

11.2       Om links naar deze website te kunnen aanmaken, moet de gebruiker, over het algemeen, deze voorwaarden en, in het bijzonder, onderstaande voorwaarden naleven:

11.2.1       De gebruiker mag een link naar om het even welk Materiaal aanmaken (inclusief de logo’s van Maisons Blavier), maar heeft niet het recht om het te reproduceren;

11.2.2       De gebruiker mag derden niet misleiden over de aard van zijn relatie met Maisons Blavier.

11.2.3       De gebruiker mag niet suggereren dat Maisons Blavier borg staat voor zijn handelingen of de goederen of diensten die hij eventueel ter beschikking van anderen stelt.

11.2.4       De gebruiker mag geen foutieve of misleidende informatie geven over Maisons Blavier, zijn producten of diensten.

11.2.5       De gebruiker mag geen inhoud toevoegen die kan worden opgevat als smakeloos, beledigend of die niet geschikt zou zijn voor alle leeftijden.

12. WAARBORGVERBINTENIS VANWEGE DE GEBRUIKER

12.1       De gebruiker verbindt zich ertoe partij te kiezen voor Maisons Blavier en het te vergoeden voor alle schade (met inbegrip van de erelonen van advocaten) voor elk feit waarvoor Maisons Blavier zich persoonlijk moet verantwoorden en dat voortvloeit uit een schending van deze Voorwaarden vanwege de gebruiker.

13. ALGEMEEN

13.1       Deze voorwaarden vormen de integrale, exclusieve en uiteindelijke tekst van de overeenkomst gesloten tussen Maisons Blavier en de gebruiker met betrekking tot het gebruik van de Site https://www.blavier.be. Geen enkele vermeende voorafgaande overeenkomst zal kunnen worden aangevoerd tegen Maisons Blavier.

13.2       Deze voorwaarden en, over het algemeen, de relaties tussen Maisons Blavier en de gebruiker worden uitsluitend geregeld door het Belgische recht en elk geschil tussen hen is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van België, waarbij die van Brussel overigens als enige bevoegd zijn.

13.3       Het feit dat Maisons Blavier een bepaling of een recht in het kader van deze voorwaarden niet afdwingt of uitoefent, zal geenszins kunnen worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring van dit recht of deze bepaling.

13.4       Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard door een bevoegde rechtbank, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat deze bepaling wordt vervangen door een geldige clausule die zo dicht mogelijk aanleunt bij de oorspronkelijke bepaling. De annulering van een of meer bepalingen van deze voorwaarden leidt niet tot de ongeldigheid van de overige, die van kracht blijven.

13.5       De titels van de artikelen die deel uitmaken van deze voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld om de leesbaarheid te verbeteren en hebben geen enkele juridische waarde.

13.6       Deze voorwaarden, en alle rechten en licenties die hierin worden verleend, mogen niet worden overgedragen door de gebruiker en zijn strikt persoonlijk.

13.7       Maisons Blavier mag deze voorwaarden naar believen wijzigen. Maisons Blavier zal van deze dergelijke wijzigingen kennisgeving doen op de Site. Als de gebruiker bezwaar heeft tegen deze wijzigingen, kan hij het gebruik van de Website https://www.blavier.be beëindigen. Als hij echter de Website https://www.blavier.be blijft gebruiken na de voornoemde kennisgeving, wordt hij geacht de wijzigingen te aanvaarden.