De elektrische keuring: verplicht voor elke nieuwe woning

12 December 2016 -

We gebruiken het dagelijks en vinden het evident om er op elk moment over te beschikken. Toch is elektriciteit een complex en delicaat gegeven. De installatie van elektriciteit in een nieuwe woning moet perfect gebeuren, zodat alle risico’s voor de bewoners uitgesloten worden. Sinds 1 juli 2008 is elke eigenaar die zijn pand wenst te verkopen bovendien verplicht om een verslag van elektrische keuring voor te leggen voor de verkoopakte kan getekend worden. Lees er hier alles over.

Waarom een elektrische keuring?

Een keuring van je elektrische installatie maakt het mogelijk om het risico op elektrisering, elektrocutie en brand te verkleinen. De gevolgen van zulke ongelukken kunnen namelijk ernstig zijn tot zelfs fataal. Het is dus noodzakelijk om na te gaan of er geen plaatselijke opwarming isen of er geen slecht beschermde of te kleine elektrische geleiders of losse elektrische verbindingen zijn.

Opgelegd door de wet

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) werd in 1981 ingevoerd bij Koninklijk Besluit. Dit besluit voorziet bepalingen en technische voorschriften die de veiligheid van personen en goederen garanderen door het gebruik van een veilige elektrische installatie. Het legt de nodige controles en documenten op voor deze elektrische installaties.

Om veiligheid op lange termijn te verzekeren, eist het AREI dat installaties om de 25 jaar worden gecontroleerd. Deze maatregel werd bovendien in 2008 versterkt, doordat de verkoper bij wet wordt verplicht om een controle van de elektrische installatie bij laagspanning te laten uitvoeren. Dit heeft als doel de aankoper een correct beeld te geven van de staat van de elektrische installatie die hij koopt.

Deze wet bepaalt onder andere dat een conformiteitscontrole moet uitgevoerd worden in particuliere wooneenheden,

  • die uitgerust zijn met een oude elektrische installatie die geen belangrijke wijziging of uitbreiding heeft ondergaan sinds 1 oktober 1981 ;
  • die uitgerust zijn met een oude elektrische installatie die een belangrijke wijziging of uitbreiding heeft ondergaan sinds 1 oktober 1981, maar waarvan het deel dat van voor deze datum dateert niet aan een keuring werd onderworpen

Het elektrische keuringsdossier

Op het moment van de verkoop van een eigendom moet het elektrische keuringsdossier volgende elementen bevatten:

  • het keuringsverslag opgesteld door het controleorganisme
  • de (eendraads- en positie-)schema’s
  • de (18-cijferige) EAN- code van de elektriciteitsteller (deze gegevens staan ook op de elektriciteitsfactuur vermeld) 

Het verslag, dat van een datum moet voorzien zijn, moet opgemaakt zijn voordat de verkoopakte wordt ondertekend en de notaris moet ten laatste op die dag het document in zijn bezit hebben.

Wie voert de keuring uit?

De FOD Economie, KMO., Middenstand en Energie heeft verschillende gevolmachtigde organismen aangeduid die elektrische keuringen van nieuwe woningen kunnen doen. Deze bedrijven hebben aangetoond dat hun kwalitatieve werk de normen respecteert die in het KB van 10 maart 1981 zijn vastgelegd.

Wie moet een elektrische keuring aanvragen

Zoals hierboven aangegeven, heeft de wettelijke verplichting uitsluitend betrekking op particuliere woningen. De aanvraag moet dus geplaatst worden door de eigenaar of een tussenpersoon (immobiliënkantoor of notaris). In geval van een nieuwbouw ligt de verantwoordelijkheid voor het conformiteitsattest van de elektrische installatie normaal gezien bij het bedrijf dat de werken overziet.

Heb je beroep gedaan op Woningen Blavier om werken uit te voeren? In dat geval moet je je geen zorgen maken over dit attest. Wij verzorgen voor jou het beheer van de nodige documenten en zijn altijd beschikbaar voor je bijkomende vragen.

Delen